ISTARSKI EGZODUSI POVODOM 10.VELJAČE 1947.GODINE  ,DANA KADA  JE POTPISAN PARIŠKI MIROVNI SPORAZUM


U ITALIJI SE OBILJEŽAVA KAO DAN SJEĆANJA

U POVIJESTI ISTRE DOGODILA SU SE DVA VELIKA EGZODUSA I MNOGO PROMJENA SASTAVA STANOVNIŠTVA

U povijesti Istre dogodile su se velike promjene u sastavu stanovništva ,od raznih seoba do pomora od kuge u srednjem vijeku, ali masovno iseljavanje zbilo se dva puta i oba nakon dva svjetska rata.. Prvi se zbio nakon 1.svijetskog rata i propasti Austro-ugarske monarhije ,a drugi nakon 2.svijetskog rata i kapitulacije Italije .U oba slučaja trajno je narušen i promijenjen sastav stanovništva u Istri.

STANOVNIŠTVO ISTRE KROZ POVIJEST DO  1.SVIJETSKOG RATA

U Istri je živjelo miješano stanovništvo ,uvjetovano povijesnim zbivanjima .Nakon propasti Rimskog carstva za prvih seoba naroda Istra je bila pošteđena velikih provala. Padom Zapadnog Rimskog carstva 476.godine Istra je došla pod vlast germanskog vojskovođe Odoakara ,a ostrogotski kralj Teodorik uključio ju je u Istočnogotsku državu i tada dolazi do miješanja stanovništva .Bizant je 538.godine zavladao Istrom koja je postala dio Ravenskog egzarhata. Gradovi su imali položaj municipija (lat.municipium,od munia:dužnost+capere:uzeti) i uživali su samoupravu. U tom razdoblju Istra je doživjela gospodarski ,graditeljski  i kulturni procvat,o čemu svjedoče mnogi sačuvani spomenici (Eufrazijeva bazilika u Poreču, bazilika sv.Marije Formoze u Puli)

U drugoj polovici 6.stoljeća i  početkom 7,Istru je pogodilo nekoliko epidemija kuge ,koje su doslovno ispraznile gradove. U isto vrijeme došlo je i do napada Langobarda 599-611 i do prvih naseljavanja Slavena sve do juga Istre. Papa Grgur I žalio se solinskom biskupu Maksimu da su Slaveni „već preko istarskog prijelaza počeli ulaziti u Italiju“ Doseljenici su ubrzo prihvatili kršćanstvo. Izmjenjivale su se vlasti u Istri i ,a prema pisanju Konstantina VII Porfirogeneta granice Istre sezale su do planine na sjeveru.1040.godine Istra je postala samostalna markgrofovija rimsko-njemačkog cara Henrika III, međutim zbog udaljenosti centralne vlasti ,vladala je samovolja i sukobi lokalnih feudalaca međusobno i sa Akvilejskim patrijarhom, koji je vladao Krasom i gradovima Kastvom i Rijekom.I kod doseljenika Slavena došlo je do razdvajanja ,tako da su Slovenci otišli na sjever ,a Hrvati u središnju i južnu Istru.

Gradovi na zapadnoj obali Istre, pretežno naseljeni romanskim stanovništvom u tim su sukobima nastojali sačuvati autonomiju ,međutim pojavio se novi osvajač ,a to je Mletačka Republika. Ratovima između akvilejske patrijaršije i Mlečana postepeno je Venecija ovladala skoro cijelom Istrom .Jedinstvenu upravu osim vojne nije uspostavljala  Nije mijenjala ni upravni sustav koji su činili gradovi sa višim stupnjem municipalnog uređenja ,manji gradovi sa ograničenim  pravima ,sela s djelomično očuvanom hrvatskom samoupravom te feudalni posjedi.

1466.godine po ugovoru o nasljedstvu Istra je podijeljena za slijedeća tri stoljeća između Venecije i Habsburgovaca .Romansko stanovništvo, polako je zaboravljalo istroromanski govor i prihvatilo mletački , živeći tada najvećim dijelom u gradovima zapadne obale Istre. Seosko pretežno hrvatsko stanovništvo živjelo je u seoskim općinama (komun) kojima je na čelu bio župan.

O općinama ,društvenim odnosima i granicama između posjeda u 14.stoljeću svjedoči Istarski razvod ,prvi pravni dokument ,pored Vinodolskog zakonika pisan i na hrvatskom jeziku. O tom razdoblju istarske povijesti svjedoči niz glagoljaških natpisa (plominski natpis),a već u 16.stoljeću tiskaju se prve inkunabule sa  protestantizmom  Matije Vlačića Ilirika .

Uslijedilo je niz ratova između Austrije i Venecije ,osmanlijskih pohoda u 15.stoljeću u kojima je razoreno mnogo sela ,a neka su i potpuno nestala. U Uskočkom ratu 1615-1617 zadržane su stare granice ,a manji dio iseljenih senjskih uskoka nastanio se u srednjoj Istri. Sela opustošena ratovima i razbojštvima ,dodatno je opustošila i velika epidemija kuge 1629-1631 godine ,koja je sa malarijom prouzročila i propadanje gradova.

Sustavno naseljavanje opustjele zemlje ,Venecija je započela 1556 kada je osnovala Magistrat za napuštena dobra. Trajno ili privremeno u Istru su doselile manje skupine Crnogoraca (koji su se održali u Peroju),Talijana ,Albanaca ,Grka i Morlaka ,po jeziku rumunjskih Vlaha (koji su se održali kao Istrorumunji u području Ćićarije-Žejane) Istra je tada imala oko 1640 godina svega 51 600 stanovnika ,a do kraja 18.stoljeća taj broj je dosegnuo do oko 130 000 ,od toga u mletačkoj Istri 95 000 stanovnika. Najviše doseljenika stiglo je iz zapadne Bosne, Hercegovine ,Like ,Dalmacije i drugih hrvatskih krajeva ugroženih turskim osvajanjima.

Napoleon I Buonaparte  ukinuo je Mletačku Republiku i mirom u Campoformiju 17.listopada 1797.godine Austrija je zadržala cijelu Istru. Ali iz Italije su stalno stizali teritorijalni zahtjevi ,koji su začetak talijanskog svojatanja Istre, iako Italija nije sljednica Mletačke Republike. Kratko vrijeme Istra je bila u Napoleonovoj Iliriji, međutim porazom i zatvaranjem Napoleona , Pariškim mirom 1814 i Bečkim kongresom 1815 potvrđena je Austrijska vlast u Istri .Osnovano je Austrijsko primorje sa sjedištem u Trstu 1814 godine, Kraljevstvo Ilirija 1816, Rijeka je vraćena Hrvatskoj 1822.godine ,a kvarnerski otoci pridruženi Istri pa su zajedno činili od 1825-1860 godine  Pazinski okrug Austrijskog primorja.

Preustrojena je i crkvena podjela :Pićanska i Novigradska biskupija pripojene su Tršćansko-koparskoj biskupiji i sa Porečko-pulskom biskupijom  podređene Goričkoj metropoliji.

Prema popisu iz 1846.godine u Istri je živjelo 228 033 stanovnika ,od toga Hrvata 134 455,Talijana 60 040 i Slovenaca 31 995.

No javni i kulturni život imao je tada talijansko obilježje . Talijani su uglavnom stanovali u gradovima ,imali su nacionalno svjesnu inteligenciju i raspolagali su kapitalom i obrazovnim sustavom. Talijanski intelektualci držali su da su Talijani starosjedioci ,baštinici starog Rima i Venecije i kao takvi nositelji kulture.

Za razliku od njih Hrvati iako brojniji ,najvećim dijelom bili su seljaci ,neobrazovani i bez škola na svom jeziku. Nisu imali razvijenu kulturnu i političku elitu ,malobrojni koji su bili pismeni ,bili su svećenici.

Jačanjem ilirskog pokreta i previranjima 1848 godine ,javljaju se prvi otpori talijanizaciji i zahtjevi za uvođenjem hrvatskog jezika . Općine Lovran i Kastav prosvjedovale su protiv talijanskog kao jedinog službenog jezika 1849 godine ,ali im je Beč odbio zahtjev za dvojezičnost.

No hrvatski narodni preporod nitko nije mogao zaustaviti. Konačno su i Hrvati imali svoje hrvatske intelektualce i proces nacionalne integracije u Istri je krenuo. Predstavnici hrvatske inteligencije u Istri koji su se okupili oko biskupa Jurja Dobrile ,počeli su otvarati hrvatske čitaonice (Kastav 1866, Pula 1869) ,tiskati kalendar „Istran“,list „Naša sloga“(1870 )godine.  1854 godine tiskan je prvi molitvenik za široke mase kojeg napisao biskup Juraj Dobrila „Oče budi volja tvoja“ koji je prešao dvadesetak izdanja do današnjih dana(.2006.godine izdano je 25.izdanje molitvenika)

Prvi je u Istarskom Saboru u Poreču progovorio hrvatskim jezikom dr.Matko Laginja 21.kolovoza 1883 godine. Tada su se digli talijanski zastupnici i uzvikujući „fora, fora“(van,van)  napustili Sabornicu . Dr.Matko Laginja nastavio je govor na talijanskom jeziku ,iako mu je predsjedavajući dopustio govoriti na hrvatskom jeziku, jer mu je bilo bitno da obrazloži svoje stavove. Talijanski su se zastupnici vratili u Sabornicu ,ali su organizirali talijanske građane ,koji su bili većina u Poreču, da na izlasku iz Sabornice gađaju hrvatske zastupnike ,trulim“ voćem.

Napokon je donesen 1883.godine  i Zakon o ravnopravnosti pokrajinskih jezika ,no on nije saživio u javnom životu.

Proces ujedinjenja Italije pojačao je talijanske iredentističke težnje prema Istri ,koje su naročito ojačale pred 1.svjetski rat.

Smrću Biskupa Jurja Dobrile završilo se prvo razdoblje preporoda istarskih Hrvata  kojeg su uglavnom  prema Strossmayerovim zamislima vodili svećenici (Ivan Josip Vitezić ,Ante Karabaić, Bartul Bozanić .,Dinko Vitezić i dr. ) ,a zanosili su se idejom ujedinjenja Južnih Slavena.

Drugu skupinu preporoditelja predvodio je dr.Matko Laginja i sa Vjekoslavom Spinčićem i Matkom Mandićem gradili su narodni preporod na pravaškoj ideji dr.Ante Starčevića ,prilagođenoj istarskim prilikama surađujući sa slovenskim preporoditeljima.

Postigli su znatan uspjeh i na izborima . 1886 godine Hrvatsko-slovenska stranka osvojila je većinu u općini Buzet, a godinu dana kasnije i u općini Pazin.

1884 godine u Istarskom saboru osnovan je Hrvatsko-slovenski klub ,a 1889 na Zemaljskom saboru stranka dobiva veći broj mandata, pa vladin komesar prvi put u povijesti Sabora drži pozdravni govor i na hrvatskom jeziku. 1891 godine u Carevinsko vijeće izabrani su Vjekoslav Spinčić i Matko Laginja kao predstavnici seoskih općina. Te godine prigodom posjeta gospodarskoj izložbi u Zagrebu ,Vjekoslav Spinčić javno iznosi želju istarskih Hrvata za sjedinjenjem Istre sa Hrvatskom. Isti zahtjev ponovio je i  dr.Matko Laginja u bečkom Carskom vijeću.

Probuđena hrvatska većina u Istri bilježila je sve veće uspjehe u realizaciji svojih nacionalnih težnji ,dok je nasuprot tomu rasla i talijanska iredenta i njihova težnja za nadmoći. To je neminovno produbljivalo jaz između dva kulturno/etnička dijela stanovništva u Istri.

Pula je otvaranjem brodogradilišta 1856,godine,postavši tako ratna luka Austro-Ugarske monarhije doživjela procvat i postala političko i gospodarsko središte istarskih Hrvata. 1893 godine osnovana je Družba sv.Ćirila i Metoda za Istru koja je radila na otvaranju hrvatskih škola, a prva škola Družbe sv.Ćirila i Metoda otvorena je 1898 godine u radničkom predgrađu Šijana u Puli. Osnovano je društvo Hrvatski sokol 1897, Savez istarskih hrvatskih zadruga 1903,Narodna radnička organizacija 1907 i mnoga druga društva. Izgrađena je željeznička pruga koja je Istru povezivala sa svim europskim željeznicama.

1899.godine otvorena je prva Državna gimnazija u Istri  na hrvatskom jeziku u Pazinu ,i do 1913 ,godine hrvatski školski sustav u Istri činilo je 167 škola sa više od 20 000 učenika1910 STANOVNIŠTVO

Razdoblje u godinama 1.svjetskog rata donijelo je istarskom stanovništvu internaciju u Moravsku, kada su zbog straha od ratnih stradavanja Austrijske vlasti donijele odluku da se oko 60 000 stanovnika Istre prebaci u unutrašnjost Monarhije. Zbog oskudice i teških uvjeta života oko 10 000 njih se nije vratilo svojim domovima. Moja prabaka i dio obitelji vratili su se i kao dijete sjećam se tih priča o životu u Moravskoj.

Londonskim ugovorom od 26.travnja 1915. između sila   Antante (Velike Britanije ,Francuske i Rusije )i Italije ustupile su Italiji područja koja nisu bila naseljena Talijanima, u cilju ulaska Italije u rat na njihovoj strani ,pa je Italija time ostvarila svoje teritorijalne pretenzije ,kako bi proširila svoje kolonijalne posjede.

Tako je Italija odmah nakon završetka 1.svjetkog rata prisvojila Istru. Mornarička flota bivše Austro-ugarske monarhije prešla je u hrvatske ruke ,odnosno Državi SHS. Tek što se na admiralskom brodu Viribus Unitis zavijorio hrvatski barjak ,u tijeku noći su talijanski diverzanti postavili podvodne mine i 1.studenog 1918,godine ,admiralski brod je  neslavno završio na dnu pulske luke povukavši za sobom oko 400 mornara uglavnom Hrvata i admirala Janka Vuković Podkapelskog.

Tom akcijom ,nazvanom Prepad na Pulu ,Talijani su i prije formalno potpisanih Rapallskih ugovora ušli u Pulu ,odnosno Istru.

RAZDOBLJE IZMEĐU DVA SVJETSKA RATA ,TALIJANSKA VLAST U ISTRI DO 8.RUJNA 1943.GODINE

Talijanski odredi( Squadre di combatimento) upali  su u Istru odmah po završetku rata (1918-1920) i započeli nasilje nad hrvatskim pukom ,prisilnu talijanizaciju i stalno maltretiranje ,jer su „Slavi“ za njih bili niža vrsta „schiavi-robovi“

12.studenog 1920 potpisan je u gradiću Rapallu ,blizu Genove ugovor između Italije i Kraljevine SHS ,kojim su definirane granice po Londonskom ugovoru. Time je Istra i formalno pripala Italiji. Nastavila se nasilna politika talijanizacije u Istri ,zatvaraju se hrvatske pučke škole i klasična gimnazija u Pazinu, protjeruju se učitelji i profesori i dovode se  talijanski iz raznih dijelova Italije. Zatvaraju se čitaonice, zabranjuje se tiskanje novina na hrvatskom jeziku. 13.srpnja 1920 godine zapaljen je hrvatski Narodni dom  u Puli ,koji je do temelja izgorio ,a u njemu i 7 000 knjiga u knjižnici koja je bila u domu. Zapaljeni su i izgorjeli Narodni dom u Trstu ,te hrvatska Tiskara u Pazinu. U ožujku 1923 godine Perfekt Julijske Venecije pod koju je pripadala Istra zabranjuje upotrebu hrvatskog jezika u javnoj upravi ,a 1925 godine kraljevim dekretom i na sudovima. Konačni udarac hrvatskom jeziku zadan je tzv .Školskom reformom ministra Giovannija Gentilea od 1.listopada 1923 godine, kojoj se potpuno zabranjuje upotreba hrvatskog jezika u školama. Zabranjena je i međusobna komunikacija na narječju hrvatskog jezika ,istarskoj čakavici kojom su djeca međusobno razgovarala. Djeca kao djeca međusobno su razgovarali „ po našu-domaću“ ,na što bi im maestra (učiteljica)govorila „parlate italiano“ i sa šibom ih tukla po dlanovima ( po svjedočenju moje mame koja sada ima 88 godina), mnogi su morali klečati na krupnoj soli ,a ponavljače toga „teškog „ kaznenog djela često odvodili i karabinjerima na ispitivanje.

Tu i takvu politiku najavio je i sam Benito Mussolini prigodom posjeta Puli 20.rujna 1920 .godine. Tada je održao govor u pulskom kazalištu i rekao „Pred rasom kao što je slavenska ,inferiorna i barbarska ,ne treba slijediti politiku mrkve ,nego politiku batine .Granice Italije moraju biti Brenner, Snježnik i dinarske Alpe : vjerujem da se može žrtvovati 500 000 slavenskih barbara za 50 000 Talijana“  Kada je izlazio iz kazališta netko je iz gomile u gužvi Mussoliniju opalio dva šamara i taj je događaj postao mit.

Taj je događaj navjestio da istarski narod neće pognute glave trpiti zatiranje svog identiteta, ponižavanje i zlostavljanje. Ubrzo su se pobunili seljaci na Proštini i rudari u rudniku u Labinu. Proštinska buna obuhvatila je sela Kavran, Šegotići, Pavićini, Vareški veliki i mali ,Jovići ,Peruški ,Išići  ,Krnica, Rakalj, Cveki ,Cokuni i Mutvoran. Počela je u veljači 1921 godine i ugušena 5.travnja 1921,godine. To je bila prva pobuna protiv fašizma u Europi. Talijanske fašističke squadre upale su u sela ,odveli 400 seljaka u pulski zatvor i zapalili selo Šegotići i još nekoliko kuća u drugim selima i tako je pobuna ugušena. Optužena su samo 12 vođa pobune ,a ostale su seljake pustili kućama ,kasnije su i ta 12-torica pomilovani i pušteni kućama.

Zbog svega toga istarski Hrvati počeli su se iseljavati iz Istre. Veliki broj ,a među njima i intelektualci bježe preko granice na Sušaku u Jugoslaviju. Najviše ih se smjestilo u Zagrebu , na Bukovcu i na Trešnjevki . Među njima su bili Mijo Mirković( Mate Balota),književnik i ekonomista, Tone Peruško, utemeljitelj Pedagoške akademije u Puli(današnji  Filozofski  fakultet)i Slavko Zlatić ,profesor i kompozitor. Jedan dio iselio se i u Slavoniju ,tako ima u osječkim predgrađima Višnjevac i Josipovac još potomaka iz Istre. Dosta ih je emigriralo i u   Ameriku ,Švedsku i druge europske zemlje. Računa se sve zajedno da se iz Istre iselilo oko 53 000 stanovnika ( po prof. povijesti Neviju Šetiću). U isto su vrijeme Talijani  doveli oko 30 000 Talijana i tako se promjenio sastav stanovništva .

RAZDOBLJE OD KAPITULACIJE ITALIJE DO PRIPOJENJA ISTRE HRVATSKOJ ODNOSNO FNRJ

8.rujna 1943,godine Italija je kapitulirala. Istarski rodoljubi (tako su se nazivali) spremno su i organizirano dočekali kapitulaciju . Razoružali su talijanske vojnike i karabinjere, zauzevši vojarne i naoružali 10-15 tisuća ljudi. Narodni ustanak naišao je na sveopće odobravanje naroda .pa su do 11,rujna oslobodili gotovo cijelu Istru ,osim jakog uporišta u Puli i Vodnjanu .13,rujna održan je veliki skup pod vodstvom Joakima Rakovca na kojem je pročitan proglas kojeg je sastavio Ljubo Drndić pod nazivom ” Istarski narode”

Međutim kada je Tito saznao za masovni ustanak u Istri i to bez organizacije KPJ odmah je poslao svoje političke komesare Savu Vukelića kao zapovjednika i Jožu Skočilića kao političkog komesara novoosnovanog Operativnog štaba NOV Hrvatske za Istru ,da stave te istarske ustanike pod svoje zapovjedništvo ,nekoga milom ,nekoga silom! Na brzinu je organiziran Sabor narodnih predstavnika Istre u Pazinu 25. i 26.rujna 1943.godine gdje su potvrđene odluke od 13.rujna 1943,godine. U prvoj odluci govori se o prisajedinjenju matici hrvatskoj, nigdje se ne spominje Jugoslavija ,dok se u drugoj pod utjecajem KPJ ,naravno spominje i Jugoslavija i NOV..

Istarski rodoljubi nisu bili komunisti, bili su pod utjecajem starćevićanske ideje dr.Matka Laginje . Komunistička ideologija nije bila prihvaćena kod istarskih seljaka, dok je kod radništva bila bolje prihvaćena, naročito među rudarima u Labinu i Raši. Istarski seljak bio je vezan za svoje svećenstvo ,koje je bilo uz narod za vrijeme talijanskog fašizma ,pa su zbog toga i hrvatski svećenici bili proganjani i maltretirani.

Međutim kratko je trajala sloboda! Već krajem rujna  krenula je Romelova ofenziva , Nijemci su u ofenzivi savladali istarske ustanike ,pri čemu je poginulo oko 2 500 Istrana ,popaljena su mnoga sela i pobijeno mnogo civila. Jedan dio ustanika uspio je pobjeći u Gorski Kotar ,pa je tamo u travnju 1944 .godine osnovana 43.Istarska divizija. Ratnim operacijama NOV u proljeće 1945 godine oslobođena je Istra i Trst.

E tek tada počinje diplomatska borba za priključenje Istre Hrvatskoj ,odnosno tadašnjoj FNRJ. Saveznici nisu bili za to da ti krajevi pripadnu Jugoslaviji ,iako ih je NOV oslobodila. Formirane su dvije okupacijske zone;

 1. Zona A ,koja je obuhvaćala područje Trsta, Pulu, Tržić, Goricu i dijelove južne Slovenije ,kojom je upravljala Saveznička vojna uprava i
 2. Zona B, u kojoj je ostao preostali dio Istre i Slovenskog primorja ,kojom je upravljala FNRJ.

Tako je komunističko vodstvo Jugoslavije sa Titom uvidjelo da samo vojnim putem neće uspjeti zadržati te krajeve ,morali su iznaći rješenje i za diplomatsku ofenzivu. Kako je istarsko svećenstvo cijelo vrijeme talijanske vladavine bilo uz narod ,tako je Tito uputio svoje emisare Dušana Diminića i Ivana Motiku u Trst kod msgn. Bože Milanovića ,bi li on vodio pregovore sa Saveznicima . Msgn.Božo Milanović pristao je uz obećanje da će Crkva moći normalno pastoralno djelovati.Božo Milanović i Zbor svećenika Sv,Pavla Istre sačinili su Memorandum po kojem bi hrvatski i slovenski svećenici  podržali jugoslavenske vlasti ,ali da im se dopusti pastoralni rad. Naivno su vjerovali da je to moguće. Spomenicu svećenika Sv.Pavla potpisalo je 55 istarskih svećenika sa zahtjevom da se Istra priključi Hrvatskoj

.Uz tu Spomenicu priloženi su dokazi po matičnim knjigama da u Istri ima  75% hrvatskih i slovenskih župa ,12% talijanskih župa i 13% mješovitih .Sa tim  je  dokumentima Božo Milanović otišao u Pariz na Mirovnu konferenciju kao član delegacije koju je vodio Edvard Kardelj. Božo Milanović zdušno je lobirao u svećeničkim i diplomatskim krugovima da je Istra hrvatska. Nakon žestoke diplomatske ofenzive koju je poduzela jugoslavenska delegacija ,konačno je 10.veljače 1947 godine potpisan Mirovni sporazum kojim su  Istra ,otoci Cres i Lošinj pripali Hrvatskoj odnosno FNRJ. Sastav stanovništva vidi se iz tabele broj 2.Izrezak1945

No političko se ozračje promjenilo ,počeli su progoni vjernika i svećenika, istarskih rodoljuba-narodnjaka, pripadnika talijanske nacionalnosti ,gdje se u mnogo slučajeva radilo o osveti na osobnoj razini. Ljudi su nestajali ,punile su se kraške jame (fojbe) sa svima koji nisu prihvaćali komunističku ideologiju.

Talijansko stanovništvo se zastrašivalo i time poticalo na iseljavanje različitim metodama . Strah je ljude poticao na odlazak ,ne samo Talijane ,nego i Hrvate koji nisu prihvatili komunističku ideoligiju. Bilo je tada svakakvih metoda zastrašivanja ,iživljavanja, mučenja i ubijanja .

Osobito je žalosno i teško seliti se i napustiti sve što imaš ,život koji si vodio ,sa malo osobnih stvari koje stanu u jedan ili više kofera i ideš u nepoznato. To je popratna pojava u svim ratovima u kojima stradava i civilno stanovništvo. I u Domovinskom ratu su se ponavljale takve slike kolone izbjeglica ,koji su morali napustiti svoje domove i imanja samo sa vrećicom u ruci!

Točan broj stradalih u fojbama teško je utvrditi ,kao i točan broj iseljenih ,pa prema dostupnoj literaturi može se govoriti o procjeni. Talijanska strana uveličava brojke ,komunisti ih smanjuju, stoga se brojke i razlikuju.

Utemeljenije procjene variraju između 4 500 -6 000 ljudi na cijelom području Istre i Julijske krajine kao žrtve fojbi ,a procjena iseljenih -esula kreće se od 200 do čak 350 tisuća ljudi ,što je ustvari nerealno s obzirom da je Istra imala ukupno oko 230 tisuća

1948

stanovnika .Ukupan broj stanovnika 1948 u odnosu na 1945 je opao, isto je tako opao i po  nacionalnosti, ali ne u stotinu tisuća kako Talijani prikazuju.

Dana 10.ožujka 2004 .godine Donji dom talijanskog parlamenta izglasao je zakon kojim se 10.veljače proglašava nacionalnim Danom sjećanja na istarske ,riječke i dalmatinske -esule i žrtve fojbi ( kraške jame) Taj dan je izabran jer je 10.veljače 1947.godine potpisan Mirovni sporazum u Parizu. Međutim ovim Mirovnim sporazumom nije do kraja riješeno pitanje granice između Italije i Jugoslavije. 1952.godine izbila je tzv. Tršćanska kriza koja je prijetila oružanim sukobom, a riješena je tako da je  vodeći se metodom  većinskog  stanovništva Trst pripao Italiji. Pitanje granice riješeno je tek Osimskim sporazumima od 10.studenog 1975.godine potpisanim u  gradiću Osimu kraj Ancone. Tim sporazumima dogovorena su sva prava talijanske nacionalne manjine u Istri i Hrvatskoj.

Popis stanovništva 1953,godine.Vidi se pad broja stanovnika osobito kod Talijana .1953 1

ZAKLJUČAK

Retorika koja se čuje na Dan sjećanja u Italiji je često neprimjerena . Osimskim sporazumima , definirana su sva prava Talijanske nacionalne manjine u Istri i Hrvatskoj. Ta su im prava i potvrđena Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama koji je donio Hrvatski Sabor 29,srpnja 2011.godine. Čitajući izjave u talijanskim medijima ispunjene netrpeljivošću i mržnjom zbog „gubitka teritorija“  kojeg Talijani smatraju svojim ,jer se oni drže  sljednicima  starog Rima i Mletačke republike ,njihova se retorika u odnosu prema Slavenima (Hrvatima i Slovencima) nije promjenila. Mi smo i dalje za njih „Slavi -schiavi „ ili Cigani „ Quardate che Sloveno e sinonimo da Sempre di Zingano .Non vi scandalizzate Sloveni“ Slaven je sinonim za Cigana.

Kojeg li cinizma ! Mi smo za njih „zingani -schiavi „,a oni su nas htjeli samo naučiti kulturi ! Pa su valjda u cilju da nas nauče kulturi spalili Narodni dom u Puli sa bibliotekom od oko 7 000 knjiga. Ne znam za takve metode kulturnog uzdizanje jednog naroda ,  da mu se kultura donosi paljenjem knjiga, zatvaranjem škola ,zabranom korištenja materinjeg jezika ,progonom intelektualaca ,zatvaranjem tiskara i zabranom tiskanja novina i drugih tiskovina .

Talijanska nacionalna manjina ima u Istri i Hrvatskoj sva prava ,čak i veća od hrvatskog stanovništva. Imaju škole na talijanskom jeziku ,tisak ,radio i TV emisije ,dvojezičnost  ,svoja kulturno -umjetnička društva ,pa čak i mise na talijanskom jeziku u lokalnim crkvama!

Sve su to oduzeli hrvatskom i slovenskom stanovništvu u vrijeme kada su bili na vlasti u Istri ,otocima i gradu Zadru između dva rata od 1918-1943.godine.

Stoga osim sjećanja i suosjećanja sa žrtvama nikakvim  drugim namjerama  i neprimjerenim  izjavama nema mjesta ni opravdanja.

 

Literatura:

Arrigo Petacco-Egzodus

Nevio Šetić-Iz Istarskog novovjekovlja

Božo Milanović-Istra u dvadesetom stoljeću

Darko Duhovski-Fašizam u Istri 1918-1943

Giacomo Scotti-Krik iz fojbi

Napomena;  U tekstu nedostaju podaci o popisu stanovništva koje su proveli Talijani ,1921.1931 i 1936, jer su oni dijametralno suprotni popisu iz 1910 koji je radila Austro-Ugarska,a koji su kao polazni uzeli Saveznici u određivanju granice nakon 2.svjetskog rata.. Naišla sam na ove podatke ;
Prema popisu iz 1921.godine u Istri je živjelo ukupno 333 556 stanovnike ,od toga 266 311 Talijana , 48 714 Hrvata i Slovenaca ,te 18 531 ostalih ,neopredjeljenih.
To su praktički nemoguće brojke ,kada je 1910 bilo u Istri ukupno 264 836 stanovnika ,od toga Hrvata 126 478 ,Talijana 98 520 ,Slovenaca 10 254, Njemaca 12 452 i ostalih 17 132.
kako je moguće u tako kratkom vremenskom razdoblju i još su 4 ratne godine takav porast stanovništva. Na pr.Talijana sa 98 520 porast na 266 311 ,ili pad Hrvata sa 126 478 na 48 714 Hrvata i Slovenaca zajedno. Stoga nisu ni Saveznici uzeli talijanske podatke kao vjerodostojne.


3 misli o “ISTARSKI EGZODUSI POVODOM 10.VELJAČE 1947.GODINE  ,DANA KADA  JE POTPISAN PARIŠKI MIROVNI SPORAZUM

 1. Alberto Merdzo to što vi smatrate je irelevantno! A Nino Raspudić nije upoznat sa svim detaljima koje sam ja proučila i njegovo je mišljenje irelevantno, jer granice se ne mjenjaju kako nekom puhne u glavu, nego međunarodnom arbitražom ili ratom. Ova granica definirana je na Pariškoj mirovnoj konferenciji 1946-1947 godine i to nakon što vojna pobjeda nije bila dostatna , pa je trebalo diplomatskim putem definirati granice.Činjenica je, naime, da su gradići na obali bili naseljeni talijanskim i talijaniziranim stanovništvom, ali je već njihovo predgrađe bilo u pravilu naseljeno Hrvatima, odnosno Slovencima. Međunarodni čimbenici nisu prihvatili svršen čin, Osnivanjem dvije zone postalo je jasno da će se pitanje Trsta i Istre internacionalizirati. 17. ožujka Komisija je primila izaslanstvo Oblasnog narodnog odbora, koje joj je predalo “Memorandum Istra”. Pored povijesnih, vjerskih i drugih pokazatelja, u Memorandumu su istaknuti podaci o etničkom sastavu pučanstva Istre prema statistikama od 1846. do 1945. godine. Posebice je bio dat podatak o etničkom sastavu 1945. Kao temelj za određivanje narodnosti uzet je obiteljski jezik i slobodna izjava pojedinca o nacionalnoj pripadnosti. Prema toj statistici u Istri je tada živjelo ukupno 337.408 stanovnika, od kojih 234.166 Hrvata (69,4%) i 92.788 Talijana (27,5%). Iz toga je proizašlo da je u Istri bilo više Hrvata nego što ih je bilo prema popisu iz 1910., koji je bila sačinila adminstracija Austro-Ugarske monarhije. Tim je podacima ujedno ukazano da većina Talijana živi u izoliranim gradovima, a da njihovu okolicu nastanjuju Hrvati, odnosno Slovenci. Dati su i gospodarski podaci iz kojih je bilo jasno da nijedan grad ne bi mogao gospodarski prosperirati bez oslonca na svoje zaleđe. Da bi te podatke provjerila na licu mjesta, Komisija je uputila zasebnu skupinu gospodarskih stručnjaka u Trst, Rijeku i Pulu. Sve statističke podatke prikupio je i obradio “Jadranski institut” u Rijeci i objavio ih u zasebnoj ediciji pod naslovom “Cadastre Nationale” (na francuskom jeziku), koja je također bila uručena članovima Međusavezničke komisije. Međusaveznička komisija je primila i izaslanstvo hrvatskih svećenika Istre, koje je Komisiji predalo svoj memorandum. Svećenstvo je potvrdilo statističke podatke temeljem crkvenih matičnih knjiga, te opisalo teške uvjete pod kojima su svećenstvo i vjernici Hrvati i Slovenci živjeli za vrijeme talijanske uprave. Spomenicu svećenika Sv.Pavla potpisalo je 55 istarskih svećenika sa zahtjevom da se Istra priključi Hrvatskoj
  .Uz tu Spomenicu priloženi su dokazi po matičnim knjigama da u Istri ima 75% hrvatskih i slovenskih župa, 12% talijanskih župa i 13% mješovitih Svjedočenje katoličkog svećenstva u prilog Jugoslaviji predstavljalo je jedan od najbitnijih argumenata koje je Međusaveznička komisija uvažavla. Na plenarnoj sjednici u noći 9./10. listopada 1946., i prijedlozi o razgraničenju su prihvaćeni običnom većinom. Za je bilo 14 država, protiv 5, a 2 uzdržane (Belgija i Abesinija).Ministri su u studenome 1946. godine u cjelini odobrili tekst mirovnog ugovora s Italijom, a zainteresirane su ga države potpisale u Parizu 10. veljače 1947. godine. No, s njime nije bila zadovoljna ni Italija ni Jugoslavija, jer su se i jedna i druga smatrale oštećenom i podvrgnute diktatu jačih. Taj dan Esuli su uzeli kao njihov Dan sjećanja !https://hrvatskepraviceblog.wordpress.com/2019/02/13/cemu-cudenje-rijecima-antonia-tajani-to-je-retorika-i-konstanta-talijanske-politike-koja-svake-godine-eskalira-na-dan-sjecanja-talijani-stvarno-tako-misle/

  Sviđa mi se

 2. U Vašim se tekstovima često zgražate zbog toga što se Talijani ne mogu “pomiriti” s gubitkom ovih područja. Ne znam kako očekujete da se ljudsko biće može pomiriti s time da mu je zavičaj nasilno oduzet i da su mu na taj način iščupani korijeni. To je bol kojoj nema lijeka i koja će svakog esula pratiti do groba.
  Također, smatram da je Istru trebalo drugačije teritorijalno podijeliti. Naime, znamo da je zapadna obala Istre, od Pule pa sve do Trsta, bila kroz povijest većinski talijanska, to je napisao i Nino Raspudić, stoga smatram da bi najpravednije rješenje bilo da je ta zapadna obala i ostala u sklopu Italije, kako što je ostala Muggia/Milje, a ostatak poluotoka neka bude bio Hrvatske i Slovenije.

  Sviđa mi se

Komentari su isključeni.